Vanwege de ANBI-status moeten alle bij de Unie aangesloten plaatselijke gemeenten gegevens bekend maken op hun website. Hieronder staan de gegevens van de Baptisten gemeente Haulerwijk

1: Baptisten gemeente Haulerwijk
Vastgelegd in de statuten van 29 februari 2012.
De Baptistengemeente Haulerwijk maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.
Grondslag van de gemeente:
De grondslag van de gemeente is het betrouwbare woord van God, zoals dat in de Bijbel is opgenomen.
De gemeente gelooft en belijdt daarom:
*  Dat het heelal en alles wat daarin is door God is geschapen
*  Dat God een God van Liefde is
*  Dat Hij Zijn Zoon  Jezus Christus heeft gegeven, die voor de mens heeft geleden, is gestorven en op de derde dag is opgestaan, opdat de mens niet verloren zal gaan maar eeuwig leven heeft.
*  Dat Jezus Christus is opgenomen in de hemel
*  Dat God aan zijn gemeente de Heilige Geest heeft gegeven met zijn verschillende gaven en krachten
*  Dat Jezus Christus naar zijn woord eens zal weerkomen
*  Dat Jezus Christus het hoofd van de gemeente is
*  Dat de mens zich alleen door persoonlijk geloof en bekering een kind van God kan noemen
*  Dat de doop door onderdompeling plaats vindt op belijdenis van persoonlijk geloof, waarmee de dopeling tevens lid van de gemeente wordt
*  Dat naar het woord van Jezus Christus naast de doop als instelling is gegeven het avondmaal als een gemeenschaps- en verbondsmaal.

Doel van de gemeente:
Het doel van de gemeente is het vormen van een gemeenschap waarin leden en vrienden worden opgebouwd in het geloof, de liefde, hoop en verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus en tot de verbreiding van het evangelie en zo mogelijk samen te werken met andere kerken en geloofsgemeenschappen.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.


2. Fiscaal nummer van de gemeente
0037.13.763.L.01

3. Contactgegevens
De Baptisten Gemeente Haulerwijk
Norgerweg 49
8433 LN Haulerwijk
Telefoon:  0516-858289
Email:      info@baptistengemeentehaulerwijk.nl
Fiscaal nummer 0037.13.763.L.01

4. Bestuurssamenstelling
De kerkenraad van Baptistengemeente Haulerwijk bestaat uit
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
1 overige raadsleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Baptistengemeente Haulerwijk heeft in 2015 een visie vastgesteld en wil dit verder uitwerken
Een tweede speerpunt voor 2015 is het pastoraat. We willen dit regelen door een pastoraal team te vormen.

Baptistengemeente Haulerwijk maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen.
De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

De link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf


6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.


7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artrtikel 1
1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2.  De Unieheeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.


GRONDSLAG
Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.


DOEL
Artikel 3     Het doel van de Unie is:
A.
B.  De gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen o
m de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
C.  Mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf


8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
Elke eerste zondag van de maand is er nog dienst in de achterzaal Verder werken we veel samen met de andere kerken zoals clubwerk, diensten op feestdagen, stille week en school , kerk en gezinsdiensten.
In november bakken we  kniepertjes  en vieren we kerst op 1ste kerstdag. Op kerstavond organiseren wij de kerstnachtdienst die gehouden wordt in de Binning

9. Financiële verantwoording

baten Begroting 2019 Werkelijk 2019

Begroting 2020

Bijdragen leden en vrienden € 3.950,00 € 7.131,00 € 3.600,00
Overige bijdragen € 9.100,00 €  8.560,00 € 8.400,00
totaal € 13.050,00 €  15.691,00 €13.000,00
       
lasten      
Vergoedingen en energie € 5.900,00 € 5.730,00 € 4.500,00
Overige kosten € 4.325,00 € 3.467,00 € 4.000,00
totaal lasten € 10.225,00 € 9.197,00 € 8.500,00
       
Resultaat €  2.825,00 € 6.494,00 €  4.500,00

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

De kosten voor het houden van diensten zijn € 750,00. Voor het beheren van de
gebouwen wordt € 1.000,00 aan kosten gecalculeerd. De kosten voor interne organisatie bedragen € 400,00